USD33,04
EURO35,99
JPY0,210000
RUB0,376000
GBP42,99
EURO/USD1,09
BIST11.064,85
GR. ALTIN2.559,84
BTC1.946.677,01

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

A1.1. Paydaşlık idare heyeti tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) bahisleri, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
A1.1. Paydaşlık idare konseyi tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli amaçlar kamuya açıklanmıştır.
X
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY bahisleriyle ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve vazifeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir sefer idare konseyine raporlanmıştır.
X ÇSY siyaseti oluşturularak kamuya açıklanmıştır. Kapsam dahilinde gerçekleştirilen faaliyetler Sürdürülebilirlik Komitesi’nde ele alınmıştır. İdare Heyeti düzeyinde raporlama için aksiyon alınacaktır.
A2.2. ÇSY gayeleri doğrultusunda uygulama ve hareket planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X Etraf – Toplumsal Risk İdaresi Siyaseti kapsamında finanse edilmeyecek kesimler vb. açıklanmış olup öbür bir KPG belirlenmesi kelam konusu olmamıştır.
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını uygunlaştırıcı faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında paydaşlığın sürdürülebilirlik performansına, gayelerine ve aksiyonlarına ait bilgi anlaşılabilir, yanlışsız ve kâfi bir halde verilmiştir.
X
A3.2. Paydaşlık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Maksatlarından hangileri ile bağlı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz UN Küresel Act (Compact) imzacısdır, faaliyetelerimiz ile ilgili olan SKA lar sürdürülebilirlik raporu yayınlandığında kamuya açıklanacaktır.
A3.3. ÇSY mevzularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından değerli nitelikteki ve/veya faaliyetleri kıymetli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
A4. Doğrulama

A4.1. Paydaşlığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şimdi bir KPG olmadığından doğrulama hizmeti de alınmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, hareket planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim heyeti üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel gayeler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik süreci kapsamında tüm düzey işçinin aktifliğini arttırmak hedefi ile teklif platformu oluşturulmuştur lakin şimdi bir ödüllendirme sistemi kurulmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sıkıntıların iş gayelerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık kıymet zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak halde çevresel mevzuların nasıl yönetildiği, iş amaçlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir halde kamuya açıklanmıştır.
X
B10. Bilgileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli amaçlar belirlenmiş, bu amaçlar ve geçmiş yıllarda belirlenen gayelere nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
B13. İklim krizi ile çaba stratejisi oluşturulmuş ve planlanan aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek maksadıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) dataları Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım dataları kamuya açıklanmıştır.
X
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X Finansal kiralamaya husus ekipmanların ekipman güç verimliliğini hesaplama aracı hayata geçirilecektir. İlgili aracın kullanılmaya başlamasından sonra dönemsel bazda sonuçların kamuya açıklanması sağlanacaktır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. İştirak içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Paydaşlığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve öteki ilgili mevzuatı kapsayacak biçimde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
C1.2. Tedarik ve kıymet zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının uygunlaştırılması, bayan istihdamı ve kapsayıcılık bahislerine (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. bahislerde ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X
C1.3. Belli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas kısımların (düşük gelirli bölümler, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda paha zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk emekçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare bahislerine çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait düzenekler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan periyot içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması hedefiyle alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
C1.7. Şahsî dataların korunması ve data güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
C2. Paydaşlar, Milletlerarası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C2.2. Paydaşlarla yürütülen irtibat (hangi paydaş, bahis ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
C2.3. Raporlamalarda benimsenen memleketler arası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan memleketler arası kuruluş, komite ve unsurlar kamuya açıklanmıştır.
X
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya memleketler arası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirketimizin fiili sirkülasyondaki hissesi %0,6 olduğundan PÖİP’de süreç görmektedir. Endekse girmek için şu an için bir imkan bulunmamaktadır.
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun kıymeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246541

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!